Image

ĐƯỜNG XA VẠN DẶM

ĐƯỜNG XA VẠN DẶM 

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Buddham pūjemi
Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Dhammam pūjemi
Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Sangham pūjemi
ĐƯỜNG XA VẠN DẶM

– Kinh Rải Tâm Từ Metta Chanting https://theravada.vn/kinh-rai-tam-tu-metta-chating-pali-viet/

Metta Chanting Rải tâm từ Ahaṃ avero homi
Abyāpajjo homi
Anīgho homi Sukhī attānaṃ pariharāmi Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái.

tâm không phiền não.

thân không đau đớn.
thân tâm được an lạc.

Mama mātā-pitu-ācariyā ca nātimittā ca Sabrahmācarino ca

Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Nguyện cầu cho cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè và đạo hữu

thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ārāme sabbe yogino

Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Nguyện cầu cho tất cả thiền sinh nơi đây

thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmay ārāme sabbe bikkhu sāmanarā ca upāsaka – upasikāyo ca

Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Nguyện cầu cho tất cả chư tăng, sa di, nam và nữ cư sĩ ở nơi đây

thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhākam catupaccaya – dāyakā

Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu 

Nguyện cầu cho tất cả thí chủ cúng dường bốn loại đồ dùng (cho chư tăng, ni)

thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhākam ārakkha – devatā, imasmim vihāre imasmim āvāse imasmim ārāme
Ārakkha devatāAverā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu 

Nguyện cầu cho tất cả chư thiên hộ trì ở tu viện này, ở chổ ở này, ở khu vực này,
các chư thiên hộ trì, 
thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Sabbe sattā, sabbe pāṇā, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, sabbe attabhāvapariyāpannā,

sabba itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe anariyā, sabbe devā,
sabbe manussā, sabbe vinipātikā

Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Dukkhā muccantu

Yatāladdha – sampattito mā vigacchantu

Kamassakā

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh, các loài có hô hấp, các loài động vật, các loài sinh vật, các loài có thân và tâm,
tất cả nữ giới, nam giới, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người,(và) chúng sanh trong bốn cõi khổ 
thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc,

hết khổ đau,

không bị tước đoạt hạnh phúc đã có.

Mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Puratthimāya disāya, Pacchimāya disāya, Uttarāya disāya, Dakkhiṇāya disāya,
Puratthimāya anudisāya, Pacchimāya anudisāya, Uttarāya anudisāya, Dakkhiṇāya anudisāya, Heṭṭhimāya disāya, Uparimāya disāya.
Nơi hướng Ðông, Nơi hướng Tây,
Nơi hướng Bắc, Nơi hướng Nam, 
Nơi hướng Ðông Nam, Nơi hướng Tây Bắc, Nơi hướng Ðông Bắc, Nơi hướng Tây Nam, Nơi hướng dưới, Nơi hướng trên. Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Dukkhā muccacntu

Yatāladdha – sampattito mā vigacchantu

Kamassakā

thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc,

hết khổ đau,

không bị tước đoạt hạnh phúc đã có.

Mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Uddham yāva bhavaggā ca

Adho yāva avīcito 

Samantā cakkavālesu 

Ye sattā pathavī – carā

Abyāpajjha niverā ca 

Niddukkhā ca nupaddavā

Xa đến cõi cao nhất,

xuống đến cõi thấp nhất, 

trong toàn thể vũ trụ, 

tất cả chúng sanh đi trên đất,

được thoát khỏi phiền não và thù hận, 

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Uddham yāva bhavaggā ca

Adho yāva avīcito 

Samantā cakkavālesu 

Ye sattā udake – carā

Abyāpajjha niverā ca 

Niddukkhā ca nupaddavā

Xa đến cõi cao nhất,

xuống đến cõi thấp nhất, 

trong toàn thể vũ trụ, 

tất cả chúng sanh sống trong nước,

được thoát khỏi phiền não và thù hận, 

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Uddham yāva bhavaggā ca

Adho yāva avīcito 

Samantā cakkavālesu 

Ye sattā ākāse – carā

Abyāpajjha niverā ca 

Niddukkhā ca nupaddavā

Xa đến cõi cao nhất,

xuống đến cõi thấp nhất, 

trong toàn thể vũ trụ, 

tất cả chúng sanh ở trong không gian,

được thoát khỏi phiền não và thù hận, 

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Buddham pūjemi

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Dhammam pūjemi

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Sangham pūjemi

Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Đức Phật Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Pháp Bảo

Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Tăng Bảo 

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā mātāpitaro pūjemi Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường cha mẹ Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā ācariye pūjemi Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường thầy tổ Addh ā imāya patipadāya jarāmaranamhā parimusissāmi

Idam me puññam āsavakkhayāvaham hotu

Idam me silam magga – phala ñănassa paccayo hotu

Với việc hành thiền này, nguyện cho tôi thoát khỏi sự khổ của già và chết

Nguyện cho những phước lành của tôi
dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc 

Nguyện cho giới đức (trong sạch) của tôi
sẽ là duyên lành dẫn đến Đạo và Quả

Idam no puñña – bhāgam sabbasattānam dema Chúng tôi xin hồi hướng phước báu
đến tất cả chúng sanh Sabbe sattā sukhitā hontu Nguyện cầu tất cả chúng sanh được an vui Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Thống kê SÁCH đọc nhiều theo thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published.